میزبانی وب ویندوز 2016

میزبانی اشتراکی ویندوز بسته یک
 • ۱۰۰MB فضا
 • 25GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 1 اکانت FTP
 • 5 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته دو
 • ۲۵۰MB فضا
 • 35GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 5 اکانت FTP
 • 10 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته سه
 • ۵۰۰MB فضا
 • 65GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 15 اکانت FTP
 • 20 اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته چهار
 • 2GB فضا
 • 80GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته پنج
 • 5GB فضا
 • 160GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 4 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته شش
 • نامحدود فضا
 • 250GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان