میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور

میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته یک
 • 250MB فضا
 • 30GB پهنای باند
 • 15 اکانت ایمیل
 • 10 اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • 10 ساب دامین
 • 10 پارک دامین
 • 6 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته دو
 • 500MB فضا
 • 45GB پهنای باند
 • 30 اکانت ایمیل
 • 20 اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • 25 ساب دامین
 • 20 پارک دامین
 • 9 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته سه
 • 2G فضا
 • 100GB پهنای باند
 • 30 اکانت ایمیل
 • 20 اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • 25 ساب دامین
 • 20 پارک دامین
 • 9 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته چهار
 • 5GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • 50 اکانت ایمیل
 • 40 اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • 40 ساب دامین
 • 30 پارک دامین
 • 12 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته پنج
 • 10GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ساب دامین
 • 40 پارک دامین
 • 15 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
میزبانی وب cPanel/WHM خارج از کشور بسته شش
 • 30GB فضا
 • 300GB پهنای باند
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود ساب دامین
 • 40 پارک دامین
 • 20 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد دامنه IR رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت