میزبانی وب لینوکس

میزبانی اشتراکی لینوکس بسته یک
 • ۲۵۰MB فضا
 • 1۰GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • 15 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 15 اکانت FTP
 • 30 اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته دو
 • ۵۰۰MB فضا
 • 25GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • 25 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 30 اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته سه
 • 2GB فضا
 • 55GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 6 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته چهار
 • ۵GB فضا
 • 120GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 6 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته پنج
 • ۱۰GB فضا
 • 250GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 7 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته شش
 • نامحدود فضا
 • 350GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان