میزبانی ایمیل

میزبانی ایمیل بسته یک
 • 500MB فضا
 • 5GB پهنای باند
 • 15 اکانت ایمیل
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • انتقال بکآپ رایگان
 • پشتیبانی از Outlook
 • بکآپ گیری دوره ای
میزبانی ایمیل بسته دو
 • 1GB فضا
 • 10GB پهنای باند
 • 25 اکانت ایمیل
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • انتقال بکآپ رایگان
 • پشتیبانی از Outlook
 • بکآپ گیری دوره ای
میزبانی ایمیل بسته سه
 • 3GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 40 اکانت ایمیل
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • انتقال بکآپ رایگان
 • پشتیبانی از Outlook
 • بکآپ گیری دوره ای
میزبانی ایمیل بسته چهار
 • 6GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 60 اکانت ایمیل
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • انتقال بکآپ رایگان
 • پشتیبانی از Outlook
 • بکآپ گیری دوره ای
میزبانی ایمیل بسته پنج
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 80 اکانت ایمیل
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • انتقال بکآپ رایگان
 • پشتیبانی از Outlook
 • بکآپ گیری دوره ای
میزبانی ایمیل بسته شش
 • 30GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 100 اکانت ایمیل
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • انتقال بکآپ رایگان
 • پشتیبانی از Outlook
 • بکآپ گیری دوره ای
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی