ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.me
4,070,000 ريال
1 سال
4,070,000 ريال
1 سال
4,070,000 ريال
1 سال
.club
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
.com
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
.net
3,390,000 ريال
1 سال
3,390,000 ريال
1 سال
3,390,000 ريال
1 سال
.org
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
4,120,000 ريال
1 سال
4,120,000 ريال
1 سال
4,120,000 ريال
1 سال
.biz
4,360,000 ريال
1 سال
4,360,000 ريال
1 سال
4,360,000 ريال
1 سال
.ws
10,690,000 ريال
1 سال
10,690,000 ريال
1 سال
10,690,000 ريال
1 سال
.name
3,590,000 ريال
1 سال
3,590,000 ريال
1 سال
3,590,000 ريال
1 سال
.asia
3,460,000 ريال
1 سال
3,460,000 ريال
1 سال
3,460,000 ريال
1 سال
.tel
5,610,000 ريال
1 سال
5,610,000 ريال
1 سال
5,610,000 ريال
1 سال
.mobi
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.tv
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.co
6,800,000 ريال
1 سال
6,800,000 ريال
1 سال
6,800,000 ريال
1 سال
.in
1,670,000 ريال
1 سال
1,670,000 ريال
1 سال
1,670,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.eu
850,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,530,000 ريال
1 سال
.de
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
.fr
1,870,000 ريال
1 سال
1,870,000 ريال
1 سال
1,870,000 ريال
1 سال
.it
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.li
1,660,000 ريال
1 سال
1,660,000 ريال
1 سال
1,660,000 ريال
1 سال
.cc
2,720,000 ريال
1 سال
2,720,000 ريال
1 سال
2,720,000 ريال
1 سال
.uk
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
.us
2,210,000 ريال
1 سال
2,210,000 ريال
1 سال
2,210,000 ريال
1 سال
.com.co
2,720,000 ريال
1 سال
2,720,000 ريال
1 سال
2,720,000 ريال
1 سال
.pro
4,170,000 ريال
1 سال
4,170,000 ريال
1 سال
4,170,000 ريال
1 سال
.pw
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
.ca
4,700,000 ريال
1 سال
4,700,000 ريال
1 سال
4,700,000 ريال
1 سال
.xyz
290,000 ريال
1 سال
2,780,000 ريال
1 سال
2,780,000 ريال
1 سال
.photography
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.money
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.news
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.photo
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.academy
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.accountant
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
3,450,000 ريال
1 سال
.agency
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.audio
34,050,000 ريال
1 سال
34,050,000 ريال
1 سال
34,050,000 ريال
1 سال
.band
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.blog
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.boutique
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.cafe
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.camera
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.catering
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.center
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.chat
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.cheap
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.click
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.clinic
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.codes
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.coffee
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.community
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.company
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.cooking
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.dental
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.dentist
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.design
11,280,000 ريال
1 سال
11,280,000 ريال
1 سال
11,280,000 ريال
1 سال
.diet
34,050,000 ريال
1 سال
34,050,000 ريال
1 سال
34,050,000 ريال
1 سال
.dog
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.domains
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.download
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.family
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.finance
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.fitness
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.forsale
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.gallery
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.gift
4,590,000 ريال
1 سال
4,590,000 ريال
1 سال
4,590,000 ريال
1 سال
.help
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.holdings
11,960,000 ريال
1 سال
11,960,000 ريال
1 سال
11,960,000 ريال
1 سال
.host
22,150,000 ريال
1 سال
22,150,000 ريال
1 سال
22,150,000 ريال
1 سال
.hosting
102,030,000 ريال
1 سال
102,030,000 ريال
1 سال
102,030,000 ريال
1 سال
.institute
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.land
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.lawyer
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.link
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.market
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.network
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.online
8,560,000 ريال
1 سال
8,560,000 ريال
1 سال
8,560,000 ريال
1 سال
.pizza
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
.photos
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.press
16,720,000 ريال
1 سال
16,720,000 ريال
1 سال
16,720,000 ريال
1 سال
.rent
15,360,000 ريال
1 سال
15,360,000 ريال
1 سال
15,360,000 ريال
1 سال
.restaurant
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.sale
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.school
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.site
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.software
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.tech
11,960,000 ريال
1 سال
11,960,000 ريال
1 سال
11,960,000 ريال
1 سال
.technology
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.tools
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.university
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.video
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.vote
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
.website
5,160,000 ريال
1 سال
5,160,000 ريال
1 سال
5,160,000 ريال
1 سال
.work
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
.store
13,660,000 ريال
1 سال
13,660,000 ريال
1 سال
13,660,000 ريال
1 سال
.art
3,120,000 ريال
1 سال
3,120,000 ريال
1 سال
3,120,000 ريال
1 سال
.baby
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
.bio
16,120,000 ريال
1 سال
16,120,000 ريال
1 سال
16,120,000 ريال
1 سال
.cat
6,170,000 ريال
1 سال
6,170,000 ريال
1 سال
6,170,000 ريال
1 سال
.business
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.doctor
22,490,000 ريال
1 سال
22,490,000 ريال
1 سال
22,490,000 ريال
1 سال
.games
4,480,000 ريال
1 سال
4,480,000 ريال
1 سال
4,480,000 ريال
1 سال
.pet
4,140,000 ريال
1 سال
4,140,000 ريال
1 سال
4,140,000 ريال
1 سال
.shop
8,220,000 ريال
1 سال
8,220,000 ريال
1 سال
8,220,000 ريال
1 سال
.at
3,060,000 ريال
1 سال
3,060,000 ريال
1 سال
3,060,000 ريال
1 سال
.travel
34,330,000 ريال
1 سال
34,330,000 ريال
1 سال
34,330,000 ريال
1 سال
.win
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.studio
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.io
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
.sh
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
15,300,000 ريال
1 سال
.no
6,210,000 ريال
1 سال
6,210,000 ريال
1 سال
6,210,000 ريال
1 سال
.live
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.im
10,700,000 ريال
1 سال
10,700,000 ريال
1 سال
10,700,000 ريال
1 سال
.services
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.zone
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.ltd
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.group
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.fashion
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.es
1,670,000 ريال
1 سال
1,670,000 ريال
1 سال
1,670,000 ريال
1 سال
.vip
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
.expert
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.pub
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.bz
5,780,000 ريال
1 سال
5,780,000 ريال
1 سال
5,780,000 ريال
1 سال
.archi
16,120,000 ريال
1 سال
16,120,000 ريال
1 سال
16,120,000 ريال
1 سال
.co.com
6,800,000 ريال
1 سال
6,800,000 ريال
1 سال
6,800,000 ريال
1 سال
.ninja
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.nl
1,210,000 ريال
1 سال
1,210,000 ريال
1 سال
1,210,000 ريال
1 سال
.re
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.coach
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.tours
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
.top
1,920,000 ريال
1 سال
1,920,000 ريال
1 سال
1,920,000 ريال
1 سال
.men
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.trading
4,140,000 ريال
1 سال
4,140,000 ريال
1 سال
4,140,000 ريال
1 سال
.jobs
39,770,000 ريال
1 سال
39,770,000 ريال
1 سال
39,770,000 ريال
1 سال
.fit
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
6,860,000 ريال
1 سال
.jp
25,830,000 ريال
1 سال
25,830,000 ريال
1 سال
25,830,000 ريال
1 سال
.app
4,140,000 ريال
1 سال
4,140,000 ريال
1 سال
4,140,000 ريال
1 سال
.vc
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.solutions
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.cloud
2,610,000 ريال
1 سال
2,610,000 ريال
1 سال
2,610,000 ريال
1 سال
.life
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.bid
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.qa
13,940,000 ريال
1 سال
13,940,000 ريال
1 سال
13,940,000 ريال
1 سال
.dev
3,460,000 ريال
1 سال
3,460,000 ريال
1 سال
3,460,000 ريال
1 سال
.tk
6,920,000 ريال
1 سال
6,920,000 ريال
1 سال
6,920,000 ريال
1 سال
.city
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.tips
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.media
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.si
3,260,000 ريال
1 سال
3,260,000 ريال
1 سال
3,260,000 ريال
1 سال
.cn
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
.best
5,160,000 ريال
1 سال
5,160,000 ريال
1 سال
5,160,000 ريال
1 سال
.monster
2,970,000 ريال
1 سال
2,970,000 ريال
1 سال
2,970,000 ريال
1 سال
.by
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
.plus
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.cash
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.social
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.moda
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.rip
4,480,000 ريال
1 سال
4,480,000 ريال
1 سال
4,480,000 ريال
1 سال
.eco
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
.ski
10,770,000 ريال
1 سال
10,770,000 ريال
1 سال
10,770,000 ريال
1 سال
.today
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
4,820,000 ريال
1 سال
.farm
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
7,370,000 ريال
1 سال
.bar
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
17,060,000 ريال
1 سال
.toys
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال
12,130,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.