ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.net
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
.club
140,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.org
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
640,000 ريال
1 سال
640,000 ريال
1 سال
640,000 ريال
1 سال
.biz
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
.ws
990,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
.name
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
.asia
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
720,000 ريال
1 سال
.tel
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.me
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.mobi
820,000 ريال
1 سال
820,000 ريال
1 سال
820,000 ريال
1 سال
.tv
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.co
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.in
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
200,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
.eu
275,000 ريال
1 سال
275,000 ريال
1 سال
275,000 ريال
1 سال
.de
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.fr
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.it
340,000 ريال
1 سال
340,000 ريال
1 سال
340,000 ريال
1 سال
.li
600,000 ريال
1 سال
600,000 ريال
1 سال
600,000 ريال
1 سال
.cc
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
.co.uk
350,000 ريال
1 سال
350,000 ريال
1 سال
350,000 ريال
1 سال
.org.uk
350,000 ريال
1 سال
350,000 ريال
1 سال
350,000 ريال
1 سال
.us
390,000 ريال
1 سال
390,000 ريال
1 سال
390,000 ريال
1 سال
.com.co
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.pro
490,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.pw
370,000 ريال
1 سال
370,000 ريال
1 سال
370,000 ريال
1 سال
.ca
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.xyz
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.photography
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
.money
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.news
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
.photo
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.academy
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.accountant
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.agency
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
.audio
4,990,000 ريال
1 سال
5,570,000 ريال
1 سال
5,570,000 ريال
1 سال
.band
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.blog
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.boutique
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.cafe
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.camera
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.catering
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.center
820,000 ريال
1 سال
820,000 ريال
1 سال
820,000 ريال
1 سال
.chat
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.cheap
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.click
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
.clinic
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.codes
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.coffee
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.community
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.company
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
.cooking
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.dental
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.dentist
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
.design
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.diet
4,990,000 ريال
1 سال
5,570,000 ريال
1 سال
5,570,000 ريال
1 سال
.dog
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.domains
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.download
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.family
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.finance
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.fitness
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.forsale
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.gallery
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
.gift
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
.help
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.holdings
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.host
3,630,000 ريال
1 سال
3,630,000 ريال
1 سال
3,630,000 ريال
1 سال
.hosting
8,350,000 ريال
1 سال
16,700,000 ريال
1 سال
16,700,000 ريال
1 سال
.institute
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
.land
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.lawyer
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
.link
580,000 ريال
1 سال
580,000 ريال
1 سال
580,000 ريال
1 سال
.market
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.network
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
.online
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
1,440,000 ريال
1 سال
.pizza
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.photos
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
840,000 ريال
1 سال
.press
2,740,000 ريال
1 سال
2,740,000 ريال
1 سال
2,740,000 ريال
1 سال
.rent
2,510,000 ريال
1 سال
2,510,000 ريال
1 سال
2,510,000 ريال
1 سال
.restaurant
1,120,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.sale
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.school
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.site
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.software
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.tech
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
.technology
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
.tools
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.university
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.video
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.vote
2,790,000 ريال
1 سال
2,790,000 ريال
1 سال
2,790,000 ريال
1 سال
.website
920,000 ريال
1 سال
920,000 ريال
1 سال
920,000 ريال
1 سال
.work
470,000 ريال
1 سال
470,000 ريال
1 سال
470,000 ريال
1 سال
.store
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
.art
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.baby
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.bio
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
.cat
1,095,000 ريال
1 سال
1,095,000 ريال
1 سال
1,095,000 ريال
1 سال
.business
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.doctor
4,100,000 ريال
1 سال
4,100,000 ريال
1 سال
4,100,000 ريال
1 سال
.games
1,095,000 ريال
1 سال
1,095,000 ريال
1 سال
1,095,000 ريال
1 سال
.pet
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
.shop
1,390,000 ريال
1 سال
1,390,000 ريال
1 سال
1,390,000 ريال
1 سال
.at
540,000 ريال
1 سال
540,000 ريال
1 سال
540,000 ريال
1 سال
.travel
5,090,000 ريال
1 سال
5,090,000 ريال
1 سال
5,090,000 ريال
1 سال
.win
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.studio
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.io
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
.sh
2,220,000 ريال
1 سال
2,220,000 ريال
1 سال
2,220,000 ريال
1 سال
.no
1,090,000 ريال
1 سال
1,090,000 ريال
1 سال
1,090,000 ريال
1 سال
.live
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.im
1,590,000 ريال
1 سال
1,590,000 ريال
1 سال
1,590,000 ريال
1 سال
.services
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.zone
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.ltd
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.group
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.fashion
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.es
395,000 ريال
1 سال
395,000 ريال
1 سال
395,000 ريال
1 سال
.vip
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
.expert
1,999,000 ريال
1 سال
1,999,000 ريال
1 سال
1,999,000 ريال
1 سال
.pub
1,150,000 ريال
1 سال
1,150,000 ريال
1 سال
1,150,000 ريال
1 سال
.bz
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.archi
2,200,000 ريال
1 سال
2,200,000 ريال
1 سال
2,200,000 ريال
1 سال
.co.com
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.ninja
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.nl
420,000 ريال
1 سال
420,000 ريال
1 سال
420,000 ريال
1 سال
.re
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.