ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.me
4,380,000 ريال
1 سال
4,380,000 ريال
1 سال
4,380,000 ريال
1 سال
.club
3,290,000 ريال
1 سال
3,290,000 ريال
1 سال
3,290,000 ريال
1 سال
.com
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.net
3,590,000 ريال
1 سال
3,590,000 ريال
1 سال
3,590,000 ريال
1 سال
.org
3,650,000 ريال
1 سال
3,650,000 ريال
1 سال
3,650,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
4,370,000 ريال
1 سال
4,370,000 ريال
1 سال
4,370,000 ريال
1 سال
.biz
4,620,000 ريال
1 سال
4,620,000 ريال
1 سال
4,620,000 ريال
1 سال
.ws
11,340,000 ريال
1 سال
11,340,000 ريال
1 سال
11,340,000 ريال
1 سال
.name
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
.asia
3,670,000 ريال
1 سال
3,670,000 ريال
1 سال
3,670,000 ريال
1 سال
.tel
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.mobi
5,200,000 ريال
1 سال
5,200,000 ريال
1 سال
5,200,000 ريال
1 سال
.tv
9,010,000 ريال
1 سال
9,010,000 ريال
1 سال
9,010,000 ريال
1 سال
.co
7,210,000 ريال
1 سال
7,210,000 ريال
1 سال
7,210,000 ريال
1 سال
.in
1,780,000 ريال
1 سال
1,780,000 ريال
1 سال
1,780,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.eu
950,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,640,000 ريال
1 سال
.de
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.fr
2,020,000 ريال
1 سال
2,020,000 ريال
1 سال
2,020,000 ريال
1 سال
.it
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.li
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.cc
2,880,000 ريال
1 سال
2,880,000 ريال
1 سال
2,880,000 ريال
1 سال
.uk
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.us
2,340,000 ريال
1 سال
2,340,000 ريال
1 سال
2,340,000 ريال
1 سال
.com.co
2,880,000 ريال
1 سال
2,880,000 ريال
1 سال
2,880,000 ريال
1 سال
.pro
4,420,000 ريال
1 سال
4,420,000 ريال
1 سال
4,420,000 ريال
1 سال
.pw
5,410,000 ريال
1 سال
5,410,000 ريال
1 سال
5,410,000 ريال
1 سال
.ca
5,060,000 ريال
1 سال
5,060,000 ريال
1 سال
5,060,000 ريال
1 سال
.xyz
390,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.photography
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.money
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.news
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
.photo
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.academy
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.accountant
3,660,000 ريال
1 سال
3,660,000 ريال
1 سال
3,660,000 ريال
1 سال
.agency
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.audio
36,110,000 ريال
1 سال
36,110,000 ريال
1 سال
36,110,000 ريال
1 سال
.band
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
.blog
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.boutique
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.cafe
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.camera
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.catering
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.center
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.chat
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.cheap
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
.click
2,590,000 ريال
1 سال
2,590,000 ريال
1 سال
2,590,000 ريال
1 سال
.clinic
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.codes
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.coffee
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.community
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.company
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.cooking
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.dental
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.dentist
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.design
11,960,000 ريال
1 سال
11,960,000 ريال
1 سال
11,960,000 ريال
1 سال
.diet
36,110,000 ريال
1 سال
36,110,000 ريال
1 سال
36,110,000 ريال
1 سال
.dog
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.domains
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.download
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.family
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
.finance
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.fitness
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.forsale
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.gallery
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.gift
4,870,000 ريال
1 سال
4,870,000 ريال
1 سال
4,870,000 ريال
1 سال
.help
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.holdings
12,680,000 ريال
1 سال
12,680,000 ريال
1 سال
12,680,000 ريال
1 سال
.host
23,500,000 ريال
1 سال
23,500,000 ريال
1 سال
23,500,000 ريال
1 سال
.hosting
108,210,000 ريال
1 سال
108,210,000 ريال
1 سال
108,210,000 ريال
1 سال
.institute
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.land
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.lawyer
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.link
2,590,000 ريال
1 سال
2,590,000 ريال
1 سال
2,590,000 ريال
1 سال
.market
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
.network
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.online
9,080,000 ريال
1 سال
9,080,000 ريال
1 سال
9,080,000 ريال
1 سال
.pizza
13,040,000 ريال
1 سال
13,040,000 ريال
1 سال
13,040,000 ريال
1 سال
.photos
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.press
17,730,000 ريال
1 سال
17,730,000 ريال
1 سال
17,730,000 ريال
1 سال
.rent
16,290,000 ريال
1 سال
16,290,000 ريال
1 سال
16,290,000 ريال
1 سال
.restaurant
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.sale
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.school
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.site
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.software
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.tech
12,680,000 ريال
1 سال
12,680,000 ريال
1 سال
12,680,000 ريال
1 سال
.technology
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.tools
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.university
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.video
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
.vote
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
.website
5,470,000 ريال
1 سال
5,470,000 ريال
1 سال
5,470,000 ريال
1 سال
.work
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
.store
14,480,000 ريال
1 سال
14,480,000 ريال
1 سال
14,480,000 ريال
1 سال
.art
3,310,000 ريال
1 سال
3,310,000 ريال
1 سال
3,310,000 ريال
1 سال
.baby
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
.bio
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.cat
6,640,000 ريال
1 سال
6,640,000 ريال
1 سال
6,640,000 ريال
1 سال
.business
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.doctor
23,860,000 ريال
1 سال
23,860,000 ريال
1 سال
23,860,000 ريال
1 سال
.games
4,750,000 ريال
1 سال
4,750,000 ريال
1 سال
4,750,000 ريال
1 سال
.pet
4,390,000 ريال
1 سال
4,390,000 ريال
1 سال
4,390,000 ريال
1 سال
.shop
2,500,000 ريال
1 سال
8,720,000 ريال
1 سال
8,720,000 ريال
1 سال
.at
3,280,000 ريال
1 سال
3,280,000 ريال
1 سال
3,280,000 ريال
1 سال
.travel
36,410,000 ريال
1 سال
36,410,000 ريال
1 سال
36,410,000 ريال
1 سال
.win
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.studio
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
.io
16,220,000 ريال
1 سال
16,220,000 ريال
1 سال
16,220,000 ريال
1 سال
.sh
16,220,000 ريال
1 سال
16,220,000 ريال
1 سال
16,220,000 ريال
1 سال
.no
6,850,000 ريال
1 سال
6,850,000 ريال
1 سال
6,850,000 ريال
1 سال
.live
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
5,830,000 ريال
1 سال
.im
11,530,000 ريال
1 سال
11,530,000 ريال
1 سال
11,530,000 ريال
1 سال
.services
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
.zone
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.ltd
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.group
3,130,000 ريال
1 سال
3,130,000 ريال
1 سال
3,130,000 ريال
1 سال
.fashion
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.es
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.vip
4,030,000 ريال
1 سال
4,030,000 ريال
1 سال
4,030,000 ريال
1 سال
.expert
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.pub
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.bz
6,130,000 ريال
1 سال
6,130,000 ريال
1 سال
6,130,000 ريال
1 سال
.archi
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
17,100,000 ريال
1 سال
.co.com
7,210,000 ريال
1 سال
7,210,000 ريال
1 سال
7,210,000 ريال
1 سال
.ninja
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.nl
1,310,000 ريال
1 سال
1,310,000 ريال
1 سال
1,310,000 ريال
1 سال
.re
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
.coach
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.tours
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
.top
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
.men
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.jobs
42,180,000 ريال
1 سال
42,180,000 ريال
1 سال
42,180,000 ريال
1 سال
.fit
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
7,270,000 ريال
1 سال
.jp
27,400,000 ريال
1 سال
27,400,000 ريال
1 سال
27,400,000 ريال
1 سال
.app
4,390,000 ريال
1 سال
4,390,000 ريال
1 سال
4,390,000 ريال
1 سال
.vc
9,010,000 ريال
1 سال
9,010,000 ريال
1 سال
9,010,000 ريال
1 سال
.solutions
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.cloud
2,770,000 ريال
1 سال
2,770,000 ريال
1 سال
2,770,000 ريال
1 سال
.life
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
7,640,000 ريال
1 سال
.bid
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.qa
14,780,000 ريال
1 سال
14,780,000 ريال
1 سال
14,780,000 ريال
1 سال
.dev
3,670,000 ريال
1 سال
3,670,000 ريال
1 سال
3,670,000 ريال
1 سال
.tk
7,440,000 ريال
1 سال
7,440,000 ريال
1 سال
7,440,000 ريال
1 سال
.city
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.tips
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.media
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.si
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.cn
6,470,000 ريال
1 سال
6,470,000 ريال
1 سال
6,470,000 ريال
1 سال
.best
5,470,000 ريال
1 سال
5,470,000 ريال
1 سال
5,470,000 ريال
1 سال
.monster
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.by
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
.plus
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.cash
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.social
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.moda
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.rip
4,750,000 ريال
1 سال
4,750,000 ريال
1 سال
4,750,000 ريال
1 سال
.eco
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
.ski
11,420,000 ريال
1 سال
11,420,000 ريال
1 سال
11,420,000 ريال
1 سال
.today
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
5,110,000 ريال
1 سال
.farm
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
7,820,000 ريال
1 سال
.bar
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
18,090,000 ريال
1 سال
.toys
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال
12,860,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.