ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.me
2,200,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
.club
1,860,000 ريال
1 سال
1,860,000 ريال
1 سال
1,860,000 ريال
1 سال
.com
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.net
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.org
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
2,290,000 ريال
1 سال
2,290,000 ريال
1 سال
2,290,000 ريال
1 سال
.biz
2,650,000 ريال
1 سال
2,650,000 ريال
1 سال
2,650,000 ريال
1 سال
.ws
4,950,000 ريال
1 سال
5,990,000 ريال
1 سال
5,990,000 ريال
1 سال
.name
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
1,960,000 ريال
1 سال
.asia
2,310,000 ريال
1 سال
2,310,000 ريال
1 سال
2,310,000 ريال
1 سال
.tel
3,060,000 ريال
1 سال
3,060,000 ريال
1 سال
3,060,000 ريال
1 سال
.mobi
2,440,000 ريال
1 سال
2,980,000 ريال
1 سال
2,980,000 ريال
1 سال
.tv
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
.co
3,760,000 ريال
1 سال
3,760,000 ريال
1 سال
3,760,000 ريال
1 سال
.in
1,090,000 ريال
1 سال
1,090,000 ريال
1 سال
1,090,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.eu
390,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
.de
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
.fr
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.it
1,040,000 ريال
1 سال
1,040,000 ريال
1 سال
1,040,000 ريال
1 سال
.li
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
.cc
1,810,000 ريال
1 سال
1,810,000 ريال
1 سال
1,810,000 ريال
1 سال
.uk
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
.us
1,470,000 ريال
1 سال
1,470,000 ريال
1 سال
1,470,000 ريال
1 سال
.com.co
2,030,000 ريال
1 سال
2,030,000 ريال
1 سال
2,030,000 ريال
1 سال
.pro
650,000 ريال
1 سال
2,530,000 ريال
1 سال
2,530,000 ريال
1 سال
.pw
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.ca
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
.xyz
190,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.photography
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.money
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.news
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.photo
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.academy
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.accountant
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.agency
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.audio
22,700,000 ريال
1 سال
22,700,000 ريال
1 سال
22,700,000 ريال
1 سال
.band
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.blog
3,740,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.boutique
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.cafe
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.camera
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.catering
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.center
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.chat
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.cheap
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.click
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
.clinic
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.codes
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.coffee
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.community
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.company
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
.cooking
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.dental
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.dentist
6,620,000 ريال
1 سال
6,620,000 ريال
1 سال
6,620,000 ريال
1 سال
.design
6,150,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.diet
22,700,000 ريال
1 سال
22,700,000 ريال
1 سال
22,700,000 ريال
1 سال
.dog
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.domains
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.download
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.family
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.finance
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.fitness
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.forsale
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.gallery
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.gift
3,060,000 ريال
1 سال
3,060,000 ريال
1 سال
3,060,000 ريال
1 سال
.help
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.holdings
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.host
14,770,000 ريال
1 سال
14,770,000 ريال
1 سال
14,770,000 ريال
1 سال
.hosting
68,020,000 ريال
1 سال
68,020,000 ريال
1 سال
68,020,000 ريال
1 سال
.institute
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.land
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.lawyer
6,620,000 ريال
1 سال
6,620,000 ريال
1 سال
6,620,000 ريال
1 سال
.link
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
.market
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.network
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.online
5,710,000 ريال
1 سال
5,710,000 ريال
1 سال
5,710,000 ريال
1 سال
.pizza
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.photos
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.press
11,140,000 ريال
1 سال
11,140,000 ريال
1 سال
11,140,000 ريال
1 سال
.rent
10,240,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
.restaurant
6,150,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.sale
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.school
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.site
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.software
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.tech
7,970,000 ريال
1 سال
7,970,000 ريال
1 سال
7,970,000 ريال
1 سال
.technology
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.tools
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.university
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.video
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.vote
9,300,000 ريال
1 سال
11,370,000 ريال
1 سال
11,370,000 ريال
1 سال
.website
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.work
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
.store
9,100,000 ريال
1 سال
9,100,000 ريال
1 سال
9,100,000 ريال
1 سال
.art
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
.baby
11,370,000 ريال
1 سال
11,370,000 ريال
1 سال
11,370,000 ريال
1 سال
.bio
8,370,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
.cat
3,330,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.business
1,170,000 ريال
1 سال
1,170,000 ريال
1 سال
2,040,000 ريال
1 سال
.doctor
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
.games
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
.pet
2,530,000 ريال
1 سال
2,530,000 ريال
1 سال
2,530,000 ريال
1 سال
.shop
3,900,000 ريال
1 سال
5,480,000 ريال
1 سال
5,480,000 ريال
1 سال
.at
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.travel
18,730,000 ريال
1 سال
18,730,000 ريال
1 سال
18,730,000 ريال
1 سال
.win
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.studio
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.io
9,040,000 ريال
1 سال
9,040,000 ريال
1 سال
9,040,000 ريال
1 سال
.sh
9,040,000 ريال
1 سال
9,040,000 ريال
1 سال
9,040,000 ريال
1 سال
.no
3,330,000 ريال
1 سال
3,330,000 ريال
1 سال
3,330,000 ريال
1 سال
.live
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.im
5,770,000 ريال
1 سال
5,770,000 ريال
1 سال
5,770,000 ريال
1 سال
.services
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.zone
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.ltd
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.group
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.fashion
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.es
1,070,000 ريال
1 سال
1,070,000 ريال
1 سال
1,070,000 ريال
1 سال
.vip
2,310,000 ريال
1 سال
2,310,000 ريال
1 سال
2,310,000 ريال
1 سال
.expert
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.pub
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.bz
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
.archi
8,370,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
.co.com
4,530,000 ريال
1 سال
4,530,000 ريال
1 سال
4,530,000 ريال
1 سال
.ninja
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
.nl
770,000 ريال
1 سال
770,000 ريال
1 سال
770,000 ريال
1 سال
.re
1,430,000 ريال
1 سال
1,430,000 ريال
1 سال
1,430,000 ريال
1 سال
.coach
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.tours
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.top
1,690,000 ريال
1 سال
1,690,000 ريال
1 سال
1,690,000 ريال
1 سال
.men
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.trading
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
.jobs
23,340,000 ريال
1 سال
23,340,000 ريال
1 سال
23,340,000 ريال
1 سال
.fit
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.jp
14,090,000 ريال
1 سال
14,090,000 ريال
1 سال
14,090,000 ريال
1 سال
.app
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
.vc
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
.solutions
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.cloud
1,420,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
.life
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
4,570,000 ريال
1 سال
.bid
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.qa
7,600,000 ريال
1 سال
7,600,000 ريال
1 سال
7,600,000 ريال
1 سال
.dev
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.tk
3,480,000 ريال
1 سال
3,480,000 ريال
1 سال
3,480,000 ريال
1 سال
.city
2,630,000 ريال
1 سال
2,630,000 ريال
1 سال
2,630,000 ريال
1 سال
.tips
2,630,000 ريال
1 سال
2,630,000 ريال
1 سال
2,630,000 ريال
1 سال
.media
4,020,000 ريال
1 سال
4,020,000 ريال
1 سال
4,020,000 ريال
1 سال
.si
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.cn
3,330,000 ريال
1 سال
3,330,000 ريال
1 سال
3,330,000 ريال
1 سال
.best
1,200,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
.monster
190,000 ريال
1 سال
1,800,000 ريال
1 سال
1,800,000 ريال
1 سال
.by
10,570,000 ريال
1 سال
10,570,000 ريال
1 سال
10,570,000 ريال
1 سال
.plus
4,020,000 ريال
1 سال
4,020,000 ريال
1 سال
4,020,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.