ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.net
1,000,000 ريال
1 سال
1,000,000 ريال
1 سال
1,000,000 ريال
1 سال
.club
140,000 ريال
1 سال
780,000 ريال
1 سال
780,000 ريال
1 سال
.org
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.biz
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.ws
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.name
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.asia
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
.tel
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.me
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
.mobi
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.tv
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.co
1,800,000 ريال
1 سال
1,800,000 ريال
1 سال
1,800,000 ريال
1 سال
.in
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
200,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
.eu
390,000 ريال
1 سال
390,000 ريال
1 سال
390,000 ريال
1 سال
.de
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.fr
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
.it
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
.li
600,000 ريال
1 سال
600,000 ريال
1 سال
600,000 ريال
1 سال
.cc
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.uk
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
.co.uk
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
.org.uk
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
490,000 ريال
1 سال
.us
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.com.co
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.pro
800,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.pw
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.ca
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.xyz
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.photography
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.money
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.news
1,600,000 ريال
1 سال
1,600,000 ريال
1 سال
1,600,000 ريال
1 سال
.photo
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.academy
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.accountant
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.agency
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.audio
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.band
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.blog
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.boutique
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.cafe
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.camera
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.catering
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.center
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.chat
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.cheap
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.click
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.clinic
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.codes
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.coffee
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.community
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.company
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
690,000 ريال
1 سال
.cooking
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.dental
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.dentist
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.design
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.diet
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.dog
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.domains
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.download
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.family
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.finance
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.fitness
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.forsale
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.gallery
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.gift
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.help
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.holdings
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.host
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.hosting
25,500,000 ريال
1 سال
25,500,000 ريال
1 سال
25,500,000 ريال
1 سال
.institute
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.land
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.lawyer
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.link
580,000 ريال
1 سال
580,000 ريال
1 سال
580,000 ريال
1 سال
.market
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.network
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.online
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.pizza
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.photos
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
1,050,000 ريال
1 سال
.press
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.rent
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.restaurant
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.sale
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.school
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.site
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.software
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.tech
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.technology
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.tools
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.university
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.video
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.vote
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.website
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.work
470,000 ريال
1 سال
470,000 ريال
1 سال
470,000 ريال
1 سال
.store
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.art
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.baby
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.bio
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.cat
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.business
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
890,000 ريال
1 سال
.doctor
5,900,000 ريال
1 سال
5,900,000 ريال
1 سال
5,900,000 ريال
1 سال
.games
1,095,000 ريال
1 سال
1,095,000 ريال
1 سال
1,095,000 ريال
1 سال
.pet
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
790,000 ريال
1 سال
.shop
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.at
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.travel
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.win
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
1,190,000 ريال
1 سال
.studio
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.io
3,250,000 ريال
1 سال
3,250,000 ريال
1 سال
3,250,000 ريال
1 سال
.sh
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.no
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
.live
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.im
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.services
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.zone
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.ltd
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.group
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.fashion
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.es
395,000 ريال
1 سال
395,000 ريال
1 سال
395,000 ريال
1 سال
.vip
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
.expert
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.pub
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.bz
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.archi
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
.co.com
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.ninja
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.nl
420,000 ريال
1 سال
420,000 ريال
1 سال
420,000 ريال
1 سال
.re
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.coach
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.tours
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
.top
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
590,000 ريال
1 سال
.men
200,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
.trading
980,000 ريال
1 سال
980,000 ريال
1 سال
980,000 ريال
1 سال
.jobs
8,900,000 ريال
1 سال
8,900,000 ريال
1 سال
8,900,000 ريال
1 سال
.fit
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.jp
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.app
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.