ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.me
1,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.club
2,070,000 ريال
1 سال
2,070,000 ريال
1 سال
2,070,000 ريال
1 سال
.com
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.net
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.org
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
2,850,000 ريال
1 سال
.biz
2,980,000 ريال
1 سال
2,980,000 ريال
1 سال
2,980,000 ريال
1 سال
.ws
7,900,000 ريال
1 سال
7,900,000 ريال
1 سال
7,900,000 ريال
1 سال
.name
2,395,000 ريال
1 سال
2,395,000 ريال
1 سال
2,395,000 ريال
1 سال
.asia
2,310,000 ريال
1 سال
2,310,000 ريال
1 سال
2,310,000 ريال
1 سال
.tel
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.mobi
2,440,000 ريال
1 سال
3,270,000 ريال
1 سال
3,270,000 ريال
1 سال
.tv
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
.co
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.in
1,090,000 ريال
1 سال
1,090,000 ريال
1 سال
1,090,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
520,000 ريال
1 سال
.eu
490,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.de
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
.fr
1,590,000 ريال
1 سال
1,590,000 ريال
1 سال
1,590,000 ريال
1 سال
.it
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
1,790,000 ريال
1 سال
.li
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.cc
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.uk
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
1,140,000 ريال
1 سال
.us
1,890,000 ريال
1 سال
1,890,000 ريال
1 سال
1,890,000 ريال
1 سال
.com.co
2,030,000 ريال
1 سال
2,030,000 ريال
1 سال
2,030,000 ريال
1 سال
.pro
990,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.pw
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.ca
3,290,000 ريال
1 سال
3,290,000 ريال
1 سال
3,290,000 ريال
1 سال
.xyz
195,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.photography
1,890,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.money
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.news
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.photo
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.academy
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.accountant
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.agency
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.audio
24,700,000 ريال
1 سال
24,700,000 ريال
1 سال
24,700,000 ريال
1 سال
.band
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.blog
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.boutique
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.cafe
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.camera
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
8,450,000 ريال
1 سال
.catering
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.center
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.chat
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.cheap
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.click
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
.clinic
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
.codes
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
.coffee
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.community
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.company
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.cooking
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.dental
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
.dentist
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
8,400,000 ريال
1 سال
.design
6,150,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
7,520,000 ريال
1 سال
.diet
29,500,000 ريال
1 سال
29,500,000 ريال
1 سال
29,500,000 ريال
1 سال
.dog
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.domains
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.download
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.family
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.finance
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.fitness
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.forsale
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.gallery
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.gift
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.help
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.holdings
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.host
14,770,000 ريال
1 سال
14,770,000 ريال
1 سال
14,770,000 ريال
1 سال
.hosting
75,000,000 ريال
1 سال
75,000,000 ريال
1 سال
75,000,000 ريال
1 سال
.institute
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.land
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.lawyer
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.link
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
1,630,000 ريال
1 سال
.market
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.network
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.online
5,710,000 ريال
1 سال
5,710,000 ريال
1 سال
5,710,000 ريال
1 سال
.pizza
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.photos
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.press
14,000,000 ريال
1 سال
14,000,000 ريال
1 سال
14,000,000 ريال
1 سال
.rent
10,240,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
10,240,000 ريال
1 سال
.restaurant
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.sale
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.school
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.site
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.software
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.tech
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.technology
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.tools
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.university
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.video
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.vote
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
.website
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
3,440,000 ريال
1 سال
.work
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.store
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
.art
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
2,080,000 ريال
1 سال
.baby
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
.bio
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
.cat
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
.business
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.doctor
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
.games
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.pet
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.shop
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.at
2,450,000 ريال
1 سال
2,450,000 ريال
1 سال
2,450,000 ريال
1 سال
.travel
24,500,000 ريال
1 سال
24,500,000 ريال
1 سال
24,500,000 ريال
1 سال
.win
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.studio
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.io
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.sh
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.no
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.live
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.im
7,950,000 ريال
1 سال
7,950,000 ريال
1 سال
7,950,000 ريال
1 سال
.services
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.zone
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.ltd
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.group
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
2,990,000 ريال
1 سال
.fashion
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.es
1,070,000 ريال
1 سال
1,070,000 ريال
1 سال
1,070,000 ريال
1 سال
.vip
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.expert
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.pub
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.bz
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.archi
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.co.com
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.ninja
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
14,500,000 ريال
1 سال
.nl
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
.re
1,430,000 ريال
1 سال
1,430,000 ريال
1 سال
1,430,000 ريال
1 سال
.coach
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.tours
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
8,950,000 ريال
1 سال
.top
1,690,000 ريال
1 سال
1,690,000 ريال
1 سال
1,690,000 ريال
1 سال
.men
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.trading
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
.jobs
35,500,000 ريال
1 سال
35,500,000 ريال
1 سال
35,500,000 ريال
1 سال
.fit
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.jp
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
.app
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
2,760,000 ريال
1 سال
.vc
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
5,670,000 ريال
1 سال
.solutions
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.cloud
1,420,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
1,740,000 ريال
1 سال
.life
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.bid
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.qa
9,950,000 ريال
1 سال
9,950,000 ريال
1 سال
9,950,000 ريال
1 سال
.dev
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.tk
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.city
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.tips
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.media
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
5,950,000 ريال
1 سال
.si
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.cn
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.best
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.monster
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.by
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
22,500,000 ريال
1 سال
.plus
5,400,000 ريال
1 سال
5,400,000 ريال
1 سال
5,400,000 ريال
1 سال
.cash
5,450,000 ريال
1 سال
5,450,000 ريال
1 سال
5,450,000 ريال
1 سال
.social
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.