ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامین
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.net
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.club
1,530,000 ريال
1 سال
1,530,000 ريال
1 سال
1,530,000 ريال
1 سال
.org
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.id.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.co.ir
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.info
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.biz
1,970,000 ريال
1 سال
1,970,000 ريال
1 سال
1,970,000 ريال
1 سال
.ws
2,090,000 ريال
1 سال
4,360,000 ريال
1 سال
4,360,000 ريال
1 سال
.name
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
1,490,000 ريال
1 سال
.asia
1,890,000 ريال
1 سال
1,890,000 ريال
1 سال
1,890,000 ريال
1 سال
.tel
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.me
2,200,000 ريال
1 سال
2,200,000 ريال
1 سال
2,200,000 ريال
1 سال
.mobi
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.tv
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.co
3,390,000 ريال
1 سال
3,390,000 ريال
1 سال
3,390,000 ريال
1 سال
.in
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
990,000 ريال
1 سال
.ایران
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
48,000 ريال
1 سال
.ru
410,000 ريال
1 سال
410,000 ريال
1 سال
410,000 ريال
1 سال
.eu
360,000 ريال
1 سال
795,000 ريال
1 سال
795,000 ريال
1 سال
.de
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
1,900,000 ريال
1 سال
.fr
1,010,000 ريال
1 سال
1,010,000 ريال
1 سال
1,010,000 ريال
1 سال
.it
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
880,000 ريال
1 سال
.li
920,000 ريال
1 سال
920,000 ريال
1 سال
920,000 ريال
1 سال
.cc
1,480,000 ريال
1 سال
1,480,000 ريال
1 سال
1,480,000 ريال
1 سال
.uk
940,000 ريال
1 سال
940,000 ريال
1 سال
940,000 ريال
1 سال
.co.uk
930,000 ريال
1 سال
930,000 ريال
1 سال
930,000 ريال
1 سال
.org.uk
940,000 ريال
1 سال
940,000 ريال
1 سال
940,000 ريال
1 سال
.us
1,210,000 ريال
1 سال
1,210,000 ريال
1 سال
1,210,000 ريال
1 سال
.com.co
1,660,000 ريال
1 سال
1,660,000 ريال
1 سال
1,660,000 ريال
1 سال
.pro
2,070,000 ريال
1 سال
2,070,000 ريال
1 سال
2,070,000 ريال
1 سال
.pw
2,780,000 ريال
1 سال
2,780,000 ريال
1 سال
2,780,000 ريال
1 سال
.ca
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
2,230,000 ريال
1 سال
.xyz
590,000 ريال
1 سال
1,520,000 ريال
1 سال
1,520,000 ريال
1 سال
.photography
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.money
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.news
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.photo
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.academy
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.accountant
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.agency
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.audio
18,570,000 ريال
1 سال
18,570,000 ريال
1 سال
18,570,000 ريال
1 سال
.band
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.blog
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.boutique
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.cafe
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.camera
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.catering
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.center
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.chat
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.cheap
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.click
1,330,000 ريال
1 سال
1,330,000 ريال
1 سال
1,330,000 ريال
1 سال
.clinic
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.codes
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.coffee
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.community
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.company
960,000 ريال
1 سال
960,000 ريال
1 سال
960,000 ريال
1 سال
.cooking
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.dental
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.dentist
4,670,000 ريال
1 سال
4,670,000 ريال
1 سال
4,670,000 ريال
1 سال
.design
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.diet
18,570,000 ريال
1 سال
18,570,000 ريال
1 سال
18,570,000 ريال
1 سال
.dog
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.domains
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.download
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.family
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.finance
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.fitness
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.forsale
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.gallery
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.gift
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.help
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.holdings
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.host
12,080,000 ريال
1 سال
12,080,000 ريال
1 سال
12,080,000 ريال
1 سال
.hosting
55,650,000 ريال
1 سال
55,650,000 ريال
1 سال
55,650,000 ريال
1 سال
.institute
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.land
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.lawyer
4,670,000 ريال
1 سال
4,670,000 ريال
1 سال
4,670,000 ريال
1 سال
.link
1,330,000 ريال
1 سال
1,330,000 ريال
1 سال
1,330,000 ريال
1 سال
.market
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.network
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.online
4,670,000 ريال
1 سال
4,670,000 ريال
1 سال
4,670,000 ريال
1 سال
.pizza
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.photos
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.press
9,120,000 ريال
1 سال
9,120,000 ريال
1 سال
9,120,000 ريال
1 سال
.rent
8,380,000 ريال
1 سال
8,380,000 ريال
1 سال
8,380,000 ريال
1 سال
.restaurant
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.sale
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.school
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.site
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.software
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.tech
6,520,000 ريال
1 سال
6,520,000 ريال
1 سال
6,520,000 ريال
1 سال
.technology
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.tools
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.university
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.video
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.vote
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.website
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.work
960,000 ريال
1 سال
960,000 ريال
1 سال
960,000 ريال
1 سال
.store
7,450,000 ريال
1 سال
7,450,000 ريال
1 سال
7,450,000 ريال
1 سال
.art
1,700,000 ريال
1 سال
1,700,000 ريال
1 سال
1,700,000 ريال
1 سال
.baby
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.bio
8,370,000 ريال
1 سال
8,370,000 ريال
1 سال
8,370,000 ريال
1 سال
.cat
3,330,000 ريال
1 سال
3,330,000 ريال
1 سال
3,330,000 ريال
1 سال
.business
960,000 ريال
1 سال
960,000 ريال
1 سال
1,670,000 ريال
1 سال
.doctor
12,270,000 ريال
1 سال
12,270,000 ريال
1 سال
12,270,000 ريال
1 سال
.games
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
.pet
2,070,000 ريال
1 سال
2,070,000 ريال
1 سال
2,070,000 ريال
1 سال
.shop
760,000 ريال
1 سال
4,480,000 ريال
1 سال
4,480,000 ريال
1 سال
.at
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
.travel
16,730,000 ريال
1 سال
16,730,000 ريال
1 سال
16,730,000 ريال
1 سال
.win
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.studio
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.io
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
.sh
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
.no
2,890,000 ريال
1 سال
2,890,000 ريال
1 سال
2,890,000 ريال
1 سال
.live
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
2,810,000 ريال
1 سال
.im
4,740,000 ريال
1 سال
4,740,000 ريال
1 سال
4,740,000 ريال
1 سال
.services
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.zone
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.ltd
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.group
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.fashion
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.es
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.vip
1,890,000 ريال
1 سال
1,890,000 ريال
1 سال
1,890,000 ريال
1 سال
.expert
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.pub
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.bz
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.archi
8,370,000 ريال
1 سال
8,370,000 ريال
1 سال
8,370,000 ريال
1 سال
.co.com
3,710,000 ريال
1 سال
3,710,000 ريال
1 سال
3,710,000 ريال
1 سال
.ninja
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
.nl
660,000 ريال
1 سال
660,000 ريال
1 سال
660,000 ريال
1 سال
.re
1,210,000 ريال
1 سال
1,210,000 ريال
1 سال
1,210,000 ريال
1 سال
.coach
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.tours
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.top
450,000 ريال
1 سال
1,040,000 ريال
1 سال
1,040,000 ريال
1 سال
.men
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.trading
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
.jobs
19,100,000 ريال
1 سال
19,100,000 ريال
1 سال
19,100,000 ريال
1 سال
.fit
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.jp
10,940,000 ريال
1 سال
10,940,000 ريال
1 سال
10,940,000 ريال
1 سال
.app
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
2,260,000 ريال
1 سال
.vc
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
4,640,000 ريال
1 سال
.solutions
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
2,440,000 ريال
1 سال
.cloud
1,420,000 ريال
1 سال
1,420,000 ريال
1 سال
1,420,000 ريال
1 سال
.life
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
3,740,000 ريال
1 سال
.bid
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
1,880,000 ريال
1 سال
.qa
5,990,000 ريال
1 سال
5,990,000 ريال
1 سال
5,990,000 ريال
1 سال
.dev
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب را می توانید انتخاب کنید.

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

انتقال دامنه از دیگر شرکت ها به ما

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.