نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016

میزبانی نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016 بسته شماره یک پلسک
 • ۱GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • ۱۵ تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • ۵۰ اکانت ایمیل
 • 15 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016 بسته شماره دو پلسک
 • 2GB فضا
 • 40GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • 150 اکانت ایمیل
 • 30 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016 بسته شماره سه پلسک
 • 4GB فضا
 • 80GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 40 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016 بسته شماره چهار پلسک
 • 8GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 80 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016 بسته شماره پنج پلسک
 • 20GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 120 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی ویندوز 2016 بسته شماره شش پلسک
 • نامحدود فضا
 • 450GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 200 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی