میزبانی وب لینوکس

میزبانی اشتراکی لینوکس بسته یک
 • 250 MB فضا
 • 10 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 2 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • 30 اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • 15 ساب دامین
 • 15 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته دو
 • 500 MB فضا
 • 25 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 5 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • 25 ساب دامین
 • 30 اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته سه
 • 2 GB فضا
 • 55 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 6 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته چهار
 • 5 GB فضا
 • 120 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 6 پایگاه داده
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته پنج
 • 10 GB فضا
 • 250 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 7 پایگاه داده
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی لینوکس بسته شش
 • 30 GB فضا
 • 350 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 G رم
 • 2 MB/S I/O
 • 20 عدد کانکشن همزمان
 • 100 عدد ماکزیمم پردازشها
 • 10 پایگاه داده
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • اختیاری آی پی اختصاصی
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی