میزبانی وب ویندوز حرفه ای

میزبانی اشتراکی ویندوز حرفه ای بسته یک 0 موجود است
 • 1 GB فضا
 • 30 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • 5 DotNetFramework
 • 1 GB SQL Storage
 • Asp.net Core
 • Remote SQL
 • 10% CPU
 • 1 GB RAM
 • NVMe DISK
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز حرفه ای بسته دو 0 موجود است
 • 2 GB فضا
 • 50 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • 5 DotNetFramework
 • 2 GB SQL Storage
 • Asp.net Core
 • Remote SQL
 • 10% CPU
 • 1 GB RAM
 • NVMe DISK
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز حرفه ای بسته سه 0 موجود است
 • 5 GB فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • 5 DotNetFramework
 • 5 GB SQL Storage
 • Asp.net Core
 • Remote SQL
 • 10% CPU
 • 1 GB RAM
 • NVMe DISK
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز حرفه ای بسته چهار 0 موجود است
 • 10 GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • 5 DotNetFramework
 • 10 GB SQL Storage
 • Asp.net Core
 • Remote SQL
 • 10% CPU
 • 1 GB RAM
 • NVMe DISK
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی