سرور اختصاصی ترکیه

DST0 0 موجود است
 • Intel Xeon E3-1230v3 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 32GB Ram
 • بدون محدودیت (رعایت منصفانه) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DST1
 • Intel Xeon E5-2650v2/E5-2650Lv2 CPU
 • 2xSSD 500GB Hard Disk
 • 64GB Ram
 • بدون محدودیت (رعایت منصفانه) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DST2
 • Intel Xeon E5-2670v2 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 96GB Ram
 • بدون محدودیت (رعایت منصفانه) ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSTP1
 • 2x Intel Xeon E5-2660 CPU
 • 1xSSD 500GB Hard Disk
 • 32GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSTP2
 • 2x Intel Xeon E5-2680 CPU
 • 1xSSD 500GB + 1x 3TB Enterprise Hard Disk
 • 64GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSTP3
 • 2x Intel Xeon E5-2650v2 CPU
 • 2xSSD 500GB Hard Disk
 • 128GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
DSTP4
 • 2x Intel Xeon E5-2697v2 CPU
 • 4xSSD 500GB Hard Disk
 • 160GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
شروع از
106,120,000 ريال
ماهانه
سفارش
DSTP5-S
 • 2x Intel Xeon E5-2620 CPU
 • 4x 3TB Enterprise Hard Disk
 • 32GB Ram
 • بدون محدودیت ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • اختیاری DDos Protection
 • ترکیه محل سرور
 • IPS/IDS اختصاصی
 • KVM 24x7
 • فایروال اختصاصی
 • پنل Reboot/Reinstall/Rescue
 • دایرکت ادمین رایگان
 • پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • پیکربندی های مدیریتی
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی