میزبانی وب ویندوز 2016

میزبانی اشتراکی ویندوز بسته یک
 • 100 MB فضا
 • 25 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 1 اکانت FTP
 • 5 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته دو
 • 250 MB فضا
 • 35 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 5 اکانت FTP
 • 10 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته سه
 • 500 MB فضا
 • 65 GB پهنای باند
 • گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 15 اکانت FTP
 • 20 اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته چهار
 • 2 GB فضا
 • 80 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته پنج
 • 5 GB فضا
 • 160 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 4 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
میزبانی اشتراکی ویندوز بسته شش
 • 15 GB فضا
 • 250 GB پهنای باند
 • خرید سالانه گواهینامه SSL رایگان
 • Plesk کنترل پانل
 • ایران محل سرور
 • بکاپ گیری ابری
 • SQL Server Enterprise
 • APP Pool اختصاصی
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 پایگاه داده
 • اختیاری آی پی اختصاصی
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی