سرور اختصاصی مجازی - ویندوز - آمریکا

بسته شماره یک - VWU1
 • 100 GB فضا
 • 500 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • 1 آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره دو - VWU2
 • 150 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • 1 آی پی
 • ۱ هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره سه - VWU3
 • 200 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره چهار - VWU4
 • 250 GB فضا
 • 3000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره پنج - VWU5
 • 300 GB فضا
 • 4000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
بسته شماره شش - VWU6
 • 300 GB فضا
 • 6000 GB پهنای باند
 • 10 GB رم
 • 1 آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • ویندوز انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • تحویل آنی بعد از پرداخت
 • KVM مجازی ساز
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • پیکربندی های اولیه رایگان
 • کنترل پنل مدیریت سرور
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی