نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران

نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران - بسته یک
 • ۱GB فضا
 • 50GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 10 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ۵۰ پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران - بسته دو
 • 2GB فضا
 • 80GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 15 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران - بسته سه
 • 5GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 30 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران - بسته چهار
 • 10GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 40 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران - بسته پنج
 • 20GB فضا
 • 800GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 55 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
نمایندگی فروش حجمی لینوکس cPanel خارج از ایران - بسته شش
 • 50GB فضا
 • 1500GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 70 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی