لایسنس پلسک

Web Admin - VPS Edition
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 10 تعداد دامنه
 • ندارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • ندارد Wordpress Toolkit
 • ندارد Subscription Management
 • ندارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Web Pro - VPS Edition
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 30 تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Web Host - VPS Edition
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • بدون محدودیت تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • دارد Reseller Management
Web Admin - Dedicated Server
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 10 تعداد دامنه
 • ندارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • ندارد Wordpress Toolkit
 • ندارد Subscription Management
 • ندارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Web Pro - Dedicated Server
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 30 تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Web Host - Dedicated Server
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • نامحدود تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • دارد Reseller Management
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی