نمایندگی فروش حجمی لینوکس

میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس 1
 • ۱GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 15 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • 25 اکانت ایمیل
 • 50 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس 2
 • 2GB فضا
 • 40GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 25 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • 60 اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس 3
 • 10GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 40 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس 4
 • 20GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 80 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس 5
 • 50GB فضا
 • 600GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 120 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
میزبانی نمایندگی فروش حجمی لینوکس 6
 • 70GB فضا
 • 1000GB پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 200 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
انتخاب آسان هاست و سرور مجازی