سرور اختصاصی ایران

DSI1 6 موجود است
 • Intel Xeon 5606 CPU
 • ۵۰۰GB SATA3 Hard Disk
 • ۸GB ECC Reg Ram
 • 2000GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI2
 • Intel Xeon 2 x E5-2630Lv2 CPU
 • 4x SAS 900G Hard Disk
 • 32GB Ram
 • 3000GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI3
 • 2x Intel Xeon E5-2640/E5-2450L/E5-2670 CPU
 • 500GB SSD + 3TB SATA Hard Disk
 • 80GB Ram
 • 3000GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • انتخابی DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی
DSI4 -1 موجود است
 • ۲x Intel Xeon 5470 CPU
 • ۱x 500GB SSD DC Hard Disk
 • 32 GB Ram
 • 4000 GB ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • دارد DDoS سخت افزاری
 • ایران محل سرور
 • دارد IPS/IDS اختصاصی
 • دارد Remote Reboot Panel
 • دارد KVM 24x7
 • دارد فایروال اختصاصی
 • دارد Remote Installation Panel
 • دارد پنل مانیتورینگ ترافیک
 • دارد پشتیبانی از cPanel / WHM
 • ۱۰۰GB فضای بکآپ در سرور دیگر
 • دارد کنترل پانل مدیریت سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
 • دارد پیکربندی های مدیریتی