میزبانی وب لینوکس حرفه ای

میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته یک
 • ۲۵۰MB فضا
 • ۵GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • 5 پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 2 اکانت FTP
 • 25 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته دو
 • ۵۰۰MB فضا
 • ۱۰GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 10 پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 15 اکانت FTP
 • 60 اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته سه
 • ۱GB فضا
 • ۱۵GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 15 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 3 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته چهار
 • ۲GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 15 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته پنچ
 • ۵GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته شش
 • ۱۰GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • 20 پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 2 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان