لایسنس ها

لایسنس CXS
 • ندارد محدودیت زمانی
 • نامحدود تعداد Reissue
 • 300.000 (اختیاری) نصب
لایسنس دایرکت ادمین - شش ماهه -6 موجود است
 • شش ماه محدودیت زمانی
 • 2 بار تعداد Reissue
 • ریال 800.000 (اختیاری) نصب
لایسنس دایرکت ادمین - همیشگی 1 موجود است
 • ندارد محدودیت زمانی
 • 3 بار در سال تعداد Reissue
 • ریال 800.000 (اختیاری) نصب
لایسنس دایرکت ادمین - یک ساله -6 موجود است
 • ندارد محدودیت زمانی
 • 2 بار در سال تعداد Reissue
 • ریال 800.000 (اختیاری) نصب